Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 38 2013 Tt Btc"

Circular No 38 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 38 2013 Tt Btc.

Thông tư 38/2013/TT-BTC

Thông tư <strong>38/2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 38/2014/TT-BTC

Thông tư <strong>38</strong>/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy

Thông tư 38/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>38</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Thông tư 38/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>38</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước cho bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Thông tư 38/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>38</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

Thông tư 38/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>38</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 08/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước