Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 44 Tc Tcdn"

Circular No 44 Tc Tcdn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 44 Tc Tcdn.

Thông tư 44/TC-TCDN

Thông tư <strong>44</strong>/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 36/TC-TCDN

Thông tư 36/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 19/TC-TCDN

Thông tư 19/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 61/TC-TCDN

Thông tư 61/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 397/TTg ngày 7/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 07/TC-TCDN

Thông tư 07/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1996 của doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 06/TC-TCDN

Thông tư 06/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Thông tư 75-TC/TCDN

Thông tư 75-<strong>TC/TCDN</strong>
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 76-TC/TCDN

Thông tư 76-<strong>TC/TCDN</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 73-TC/TCDN

Thông tư 73-<strong>TC/TCDN</strong>
Hướng dẫn lập, công bố công khai và kiểm tra báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán các doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 50-TC/TCDN

Thông tư 50-<strong>TC/TCDN</strong>
Hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 7/5/96 của Chính phủ

Thông tư 46/TC/TCDN

Thông tư 46/<strong>TC/TCDN</strong>
Hướng dẫn chế độ thu nộp và phân bổ các khoản thu từ đấu thầu khai thác đá quý và thu theo hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý

Thông tư 57/TC-TCDN

Thông tư 57/<strong>TC-TCDN</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76-TC/TCDN ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ

Thông tư 64/TC-TCDN

Thông tư 64/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 68/TC-TCDN

Thông tư 68/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 25/TC-TCDN

Thông tư 25/<strong>TC-TCDN</strong>
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 70-TC/TCDN

Thông tư 70-<strong>TC/TCDN</strong>
Hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Quyết định 529/TC-QĐ-TCDN

Quyết định 529/<strong>TC-QĐ-TCDN</strong>
Về việc lưu hành tờ cổ phiếu và ban hành quy chế tạm thời về việc mua tờ cổ phiếu trong các công ty cổ phần

Quyết định 697/TC-QĐ-TCDN

Quyết định 697/<strong>TC-QĐ-TCDN</strong>
Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời sử dụng kinh phí chi tiêu Ban Chỉ đạo cổ phần hoá ở Trung ương và địa phương