Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 48 2006 Tt Bvhtt"

Circular No 48 2006 Tt Bvhtt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 48 2006 Tt Bvhtt.

Thông tư 48/2006/TT-BVHTT

Thông tư <strong>48/2006</strong>/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy

Thông tư 95/2006/TT-BVHTT

Thông tư 95/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BVHTT</strong>
Bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện

Thông tư 67/2006/TT-BVHTT

Thông tư 67/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin

Thông tư 69/2006/TT-BVHTT

Thông tư 69/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BVHTT</strong>
quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006

Thông tư 33/2006/TT-BVHTT

Thông tư 33/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, viên chức ngành văn hóa - thông tin

Thông tư 30/2006/TT-BVHTT

Thông tư 30/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Thông tư 36/2006/TT-BVHTT

Thông tư 36/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ