Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 48 2012 Tt Btc"

Circular No 48 2012 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 48 2012 Tt Btc.

Thông tư 48/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>48</strong>/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 48/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế

Thông tư 48/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>48</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 26/2002/TT-BTC ngày 22/03/2002 của Bộ Tài chính

Thông tư 48/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>48</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý

Thông tư 48/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>48</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Thông tư 48/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>48</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn nội dung và mức chi của Dự án kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng giai đoạn 2001 - 2010.

Thông tư 181/2012/TT-BTC

Thông tư 181/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện

Thông tư 191/2012/TT-BTC

Thông tư 191/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt

Thông tư 194/2012/TT-BTC

Thông tư 194/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 168/2012/TT-BTC

Thông tư 168/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính về sửa

Thông tư 150/2012/TT-BTC

Thông tư 150/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Thông tư 167/2012/TT-BTC

Thông tư 167/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư 175/2012/TT-BTC

Thông tư 175/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính

Thông tư 173/2012/TT-BTC

Thông tư 173/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế tài chính hỗ trợ

Quyết định 48/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>48</strong>/2004/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Quyết định 48/2003/QĐ-BTC

Quyết định <strong>48</strong>/2003/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc bãi bỏ quy định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với mặt hàng gạch ốp lát nhập khẩu có nguồn gốc từ EU