Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 60 2007 Tt Btc"

Circular No 60 2007 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 60 2007 Tt Btc.

Thông tư 60/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>60</strong>/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 60/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152

Thông tư 60/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>60</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán

Thông tư 60/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>60</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

Thông tư 60/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>60</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

Thông tư 60/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>60</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu

Thông tư 01/2007/TT-BTC

Thông tư 01/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp

Thông tư 04/2007/TT-BTC

Thông tư 04/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Thông tư 133/2007/TT-BTC

Thông tư 133/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng

Thông tư 127/2007/TT–BTC

Thông tư 127/<strong>2007</strong>/<strong>TT–BTC</strong>
Sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/06/2007

Thông tư 103/2007/TT-BTC

Thông tư 103/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 60/2003/QĐ-BTC

Quyết định <strong>60</strong>/2003/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài