Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 60 2007 Tt Btc" - Trang 2

Circular No 60 2007 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 60 2007 Tt Btc.

Quyết định 60/2003/QĐ-BTC

Quyết định <strong>60</strong>/2003/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư 01/2007/TT-BTC

Thông tư 01/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp

Thông tư 04/2007/TT-BTC

Thông tư 04/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Thông tư 133/2007/TT-BTC

Thông tư 133/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng

Thông tư 127/2007/TT–BTC

Thông tư 127/<strong>2007</strong>/<strong>TT–BTC</strong>
Sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/06/2007

Thông tư 103/2007/TT-BTC

Thông tư 103/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành