Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 61 2007 Tt Btc"

Circular No 61 2007 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 61 2007 Tt Btc.

Thông tư 61/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>61</strong>/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 61/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối

Thông tư 61/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>61</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Thông tư 61/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>61</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 86/1999/TT-BTC ngày 8/7/1999 của Bộ Tài chính về hướng

Thông tư 61/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>61</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính về

Thông tư 61/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>61</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chi hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến Thương mại

Quyết định 61/1999/QĐ-BTC

Quyết định <strong>61</strong>/1999/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 01/2007/TT-BTC

Thông tư 01/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp

Thông tư 04/2007/TT-BTC

Thông tư 04/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Thông tư 133/2007/TT-BTC

Thông tư 133/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng

Thông tư 127/2007/TT–BTC

Thông tư 127/<strong>2007</strong>/<strong>TT–BTC</strong>
Sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/06/2007

Thông tư 103/2007/TT-BTC

Thông tư 103/<strong>2007</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành