Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 66 2008 Tt Btc"

Circular No 66 2008 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 66 2008 Tt Btc.

Thông tư 66/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>66</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch

Thông tư 66/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>66</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/ 1998 của Bộ Tài chính hướng

Thông tư 66/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>66</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc xây dựng, sửa đổi Quy chế Tài chính của Tổng công ty nhà nước

Thông tư 66/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>66</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn bổ sung nội dung điểm 1.3 phần I, mục B của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của

Quyết định 66/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>66</strong>/2004/QĐ-<strong>BTC</strong>
Ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

Quyết định 66/2001/QĐ-BTC

Quyết định <strong>66</strong>/2001/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng

Thông tư 112 /2008/TT-BTC

Thông tư 112 /<strong>2008</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/ 2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng

Thông tư 27/2008/TT-BTC

Thông tư 27/<strong>2008</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài