Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 67 2004 Tt Btc"

Circular No 67 2004 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 67 2004 Tt Btc.

Thông tư 67/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>67/2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụnglệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Quyết định 67/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>67/2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Thông tư 67/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>67</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ

Thông tư 67/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>67</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghlệp

Thông tư 67/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>67</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/2005/QĐ-TTg ngày 07/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2005 - 2007

Thông tư 133/2004/TT-BTC

Thông tư 133/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Thông tư 128/2004/TT-BTC

Thông tư 128/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004

Thông tư 127/2004/TT-BTC

Thông tư 127/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004

Thông tư 120/2004/TT-BTC

Thông tư 120/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử

Thông tư 134/2004/TT-BTC

Thông tư 134/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại các cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

Thông tư 110/2004/TT-BTC

Thông tư 110/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về việc xử

Thông tư 29/2004/TT-BTC

Thông tư 29/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

Thông tư 30/2004/TT-BTC

Thông tư 30/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

Thông tư 31/2004/TT-BTC

Thông tư 31/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2003/NĐ-CPngày 13/10/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thông tư 36/2004/TT-BTC

Thông tư 36/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụnglệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự

Thông tư 22/2004/TT-BTC

Thông tư 22/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã giai đoạn 2004-2005

Thông tư 24/2004/TT-BTC

Thông tư 24/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ