Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 69 2013 Tt Btc"

Circular No 69 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 69 2013 Tt Btc.

Thông tư 69/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>69</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện

Thông tư 69/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>69</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thông tư 69/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>69</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam.

Thông tư 69-BTC/TCT

Thông tư <strong>69</strong>-<strong>BTC</strong>/TCT
Hướng dẫn bổ sung thi hành Chỉ thị số 01-TTg ngày 6/10/92 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 69/2005/QĐ-BTC

Quyết định <strong>69</strong>/2005/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Quyết định 69/2003/QĐ-BTC

Quyết định <strong>69</strong>/2003/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị