Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 70 2006 Tt Btc"

Circular No 70 2006 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 70 2006 Tt Btc.

Thông tư 70/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>70/2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Thông tư 70/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Thông tư 70/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Thông tư 70/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

Thông tư 70/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 56/TC-NSNN ngày 21/08/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TW ngày 03/06/1995 của Ban Bí thư TW về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Quyết định 70/2003/QĐ-BTC

Quyết định <strong>70</strong>/2003/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc quy định thời hạn chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư 04/2006/TT-BTC

Thông tư 04/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý

Thông tư 02/2006/TT-BTC

Thông tư 02/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Thông tư 74/2006/TT-BTC

Thông tư 74/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
và giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số từ năm 2006 đến hết

Thông tư 73/2006/TT-BTC

Thông tư 73/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư 72/2006/TT-BTC

Thông tư 72/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Thông tư 71/2006/TT-BTC

Thông tư 71/<strong>2006</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ