Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 70 2013 Tt Btc"

Circular No 70 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 70 2013 Tt Btc.

Thông tư 70/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Thông tư 70/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 56/TC-NSNN ngày 21/08/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TW ngày 03/06/1995 của Ban Bí thư TW về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Thông tư 70/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

Thông tư 70/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Thông tư 70/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>70</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Quyết định 70/2003/QĐ-BTC

Quyết định <strong>70</strong>/2003/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc quy định thời hạn chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước.