Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 73 2013 Tt Btc"

Circular No 73 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 73 2013 Tt Btc.

Thông tư 73/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>73</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư 73/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>73</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam

Thông tư 73/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>73</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

Thông tư 73/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>73</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Thông tư 73/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>73</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 về hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính

Thông tư 73/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>73</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội.

Quyết định 73/2005/QĐ-BTC

Quyết định <strong>73</strong>/2005/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc quy định tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên quốc lộ 1A tại trạm thu phí Diên Phú (Km 1453) và trạm thu phí Cam Thịnh (Km 1517+600)

Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>73</strong>/2004/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ