Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 73 Tc Tct"

Circular No 73 Tc Tct | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 73 Tc Tct.

Thông tư 73/TC-TCT

Thông tư <strong>73</strong>/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Thông tư 73/A-TC-TCT

Thông tư <strong>73</strong>/A-<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 55-CP ngày 28/8/93 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu

Thông tư 40/TC-TCT

Thông tư 40/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73A TC/TCT ngày 30-8-1993 của Bộ Tài

Thông tư 94/TC-TCT

Thông tư 94/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 29 ngày 12/5/95 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Thông tư 02-TC/TCT

Thông tư 02-<strong>TC/TCT</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Thông tư 43TC/TCT

Thông tư 43<strong>TC/TCT</strong>
Hướng dẫn về thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm

Thông tư 72/TC-TCT

Thông tư 72/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 78 TC/TCT ngày 30/9/1994 của Bộ Tài chính về thuế chuyển

Thông tư 27/TC-TCT

Thông tư 27/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/ CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Thông tư 15/TC-TCT

Thông tư 15/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn bổ sung Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 180/CP ngày 07/11/1994 điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh.

Thông tư 07/TC-TCT

Thông tư 07/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 20 TC/TCT ngày 12 tháng 3 năm 1994 về việc giảm thuế doanh thu đối

Thông tư 09/TC-TCT

Thông tư 09/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư 96/TC-TCT

Thông tư 96/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong

Thông tư 97/TC-TCT

Thông tư 97/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định 96/CP ngày 27/12/1995 quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

Thông tư 98/TC-TCT

Thông tư 98/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/CP ngày 27-12-1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 41/TC-TCT

Thông tư 41/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn tạm thời thi hành Quyết định số 763/TTg ngày 19-12-1994 của Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã

Thông tư 77-TC/TCT

Thông tư 77-<strong>TC/TCT</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Thông tư 83/TC-TCT

Thông tư 83/<strong>TC-TCT</strong>
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế doanh thu và lợi tức của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu phẩm tại Việt Nam