Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 75 2013 Tt Btc"

Circular No 75 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 75 2013 Tt Btc.

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>75</strong>/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 75/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>75</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Thông tư 75/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>75</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành

Thông tư 75/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>75</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC

Thông tư 75/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>75</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thủ tục thuế, hải quan đối với việc thực hiện thí điểm mở rộng chức năng khu chế xuất Tân Thuận

Quyết định 75/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>75</strong>/2004/QĐ-<strong>BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 110/2013/TT-BTC

Thông tư 110/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thông tư 149/2013/TT-BTC

Thông tư 149/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 127/2013/TT-BTC

Thông tư 127/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 137/2013/TT-BTC

Thông tư 137/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp

Thông tư 126/2013/TT-BTC

Thông tư 126/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của

Thông tư 220/2013/TT-BTC

Thông tư 220/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính

Thông tư 146/2013/TT-BTC

Thông tư 146/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư 142/2013/TT-BTC

Thông tư 142/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính hướng

Thông tư 152/2013/TT-BTC

Thông tư 152/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn

Thông tư 151/2013/TT-BTC

Thông tư 151/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay