Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 81 1999 Tt Btc" - Trang 2

Circular No 81 1999 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 81 1999 Tt Btc.

Thông tư 63/1999/TT-BTC

Thông tư 63/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 14/1999/TT-BTC

Thông tư 14/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam

Thông tư 53/1999/TT-BTC

Thông tư 53/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ

Thông tư 56/1999/TT-BTC

Thông tư 56/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/1999/NĐCP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành

Thông tư 47/1999/TT-BTC

Thông tư 47/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn đầu tư cho dự án hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ)

Thông tư 03/1999/TT-BTC

Thông tư 03/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn Cơ chế giao hàng trả chậm trừ vào nợ của Chính phủ Việt nam đối với Iraq

Thông tư 127/1999/TT-BTC

Thông tư 127/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các Công ty xổ số kiến thiết

Thông tư 123/1999/TT-BTC

Thông tư 123/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiên chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chửc chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước ở địa phương

Thông tư 96/1999/TT-BTC

Thông tư 96/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hóa lớn, có thu nhập cao

Thông tư 12/1999/TT-BTC

Thông tư 12/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài

Thông tư 67/1999/TT-BTC

Thông tư 67/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghlệp

Thông tư 66/1999/TT-BTC

Thông tư 66/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc xây dựng, sửa đổi Quy chế Tài chính của Tổng công ty nhà nước

Thông tư 125/1999/TT-BTC

Thông tư 125/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23

Thông tư 64/1999/TT-BTC

Thông tư 64/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong các doanh nghiệp nhà nước

Thông tư 121/1999/TT-BTC

Thông tư 121/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21-3-1998 của Bộ Tài

Thông tư 122/1999/TT-BTC

Thông tư 122/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc kê khai đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp