Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 81 1999 Tt Btc" - Trang 3

Circular No 81 1999 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 81 1999 Tt Btc.

Thông tư 117/1999/TT-BTC

Thông tư 117/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với hoạt động thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thông tư 95/1999/TT-BTC

Thông tư 95/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế

Thông tư 58/1999/TT-BTC

Thông tư 58/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 hướng dẫn thi

Thông tư 116/1999/TT-BTC

Thông tư 116/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn về cơ cấu bộ máy Chi cục Thuế và Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Thông tư 109/1999/TT-BTC

Thông tư 109/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 108/1999/TT-BTC

Thông tư 108/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn bổ sung một số điểm của thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 04/05/1999 quy định chế độ công

Thông tư 92/1999/TT-BTC

Thông tư 92/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi bổ sung Thông tư số 82/1997/TT/BTC Hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo

Thông tư 94/1999/TT-BTC

Thông tư 94/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc sử dụng nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuỷ lợi phí và các nguồn khác để thực hiện kiên cố hoá kênh mương

Thông tư 10/1999/TT-BTC

Thông tư 10/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm Giao dịch chứng khoán

Thông tư 31/1999/TT-BTC

Thông tư 31/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình vay vốn Cơ quan phát triển Pháp phát triển cà phê chè

Thông tư 11/1999/TT-BTC

Thông tư 11/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/1999/QĐ-TTg ngày 23/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc

Thông tư 07/1999/TT-BTC

Thông tư 07/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính tạm thời đối với Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

Thông tư 17/1999/TT-BTC

Thông tư 17/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

Thông tư 33/1999/TT-BTC

Thông tư 33/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí sự nghiệp Chương trình Quốc gia xoá đói giảm nghèo

Thông tư 19/1999/TT-BTC

Thông tư 19/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí diểm tại một số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng