Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 85 1999 Tt Bvhtt"

Circular No 85 1999 Tt Bvhtt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 85 1999 Tt Bvhtt.

Thông tư 85/1999/TT-BVHTT

Thông tư <strong>85/1999</strong>/<strong>TT-BVHTT</strong>
/12/1994, Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995, Nghị định số 32/19991 NĐ/CP ngày 1999 của Chính phủ.

Quyết định 24/1999/QĐ-BVHTT

Quyết định 24/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>BVHTT</strong>
Về việc bãi bỏ Quyết định 1388/QĐ-ĐA ngày 8-10-1992 ban hành Quy định về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình vi deo

Thông tư 67/2006/TT-BVHTT

Thông tư 67/2006/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin

Thông tư 69/2006/TT-BVHTT

Thông tư 69/2006/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP

Thông tư 48/2006/TT-BVHTT

Thông tư 48/2006/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thông tư 33/2006/TT-BVHTT

Thông tư 33/2006/<strong>TT-BVHTT</strong>
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, viên chức ngành văn hóa - thông tin

Thông tư 95/2006/TT-BVHTT

Thông tư 95/2006/<strong>TT-BVHTT</strong>
Bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện