Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 95 1998 Tt Btc"

Circular No 95 1998 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 95 1998 Tt Btc.

Thông tư 95/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>95/1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/1998/NĐCP ngày 12/3/1998 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng

Thông tư 95/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>95</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế

Thông tư 95/1997/TT-BTC

Thông tư <strong>95</strong>/1997/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Thông tư 59/1998/TT-BTC

Thông tư 59/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTCngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn và giải thích nội

Thông tư 148/1998/TT-BTC

Thông tư 148/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư hướng dẫn việc xác định tỷ giá và thanh toán hàng hoá xuất khẩu và dịch vụ trả nợ nước ngoài

Thông tư 149/1998/TT-BTC

Thông tư 149/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư quy định chế độ chi tiêu cho việc tổ chức các hội nghị quốc tế ASEAN tại Việt Nam

Thông tư 145/1998/TT-BTC

Thông tư 145/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù

Thông tư 144/1998/TT-BTC

Thông tư 144/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1997

Thông tư 143/1998/TT-BTC

Thông tư 143/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư hướng dẫn xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Thông tư 138/1998/TT-BTC

Thông tư 138/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/1999

Thông tư 140/1998/TT-BTC

Thông tư 140/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19-TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư 134/1998/TT-BTC

Thông tư 134/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn

Thông tư 137/1998/TT-BTC

Thông tư 137/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn tạm thời việc nhập khẩu hàng hoá bằng nguồn tiền viện trợ cho các dự án do các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện

Thông tư 136/1998/TT-BTC

Thông tư 136/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi thông tư số 65/1998/TT/BTC ngày 15/5/1998 về lệ phí hạn ngạch kinh doanh xuất

Thông tư 130-1998/TT-BTC

Thông tư 130-<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp Nhà nước khi sáp nhập, hợp nhất

Thông tư 128-1998/TT-BTC

Thông tư 128-<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45-TC/TCT ngày 1/8/1996 hướng dẫn thực hiện Nghị định 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Thông tư 131/1998/TT-BTC

Thông tư 131/<strong>1998</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 8/8/98 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa