Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 96 2015 Tt Btc"

Circular No 96 2015 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 96 2015 Tt Btc.

Thông tư 96/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>96</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hóa lớn, có thu nhập cao

Thông tư 96/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>96</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Quyết định 96/2005/QĐ-BTC

Quyết định <strong>96</strong>/2005/QĐ-<strong>BTC</strong>
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Quyết định 96/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>96</strong>/2004/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc quản lý vốn đầu tư của ngân sách cho Tổng công ty Dầu khí Việt nam từ nguồn lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro và từ các hợp đồng phân chia sản phẩm(PSC)

Thông tư 53/2015/TT-BTC

Thông tư 53/<strong>2015</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 53/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06

Thông tư 49/2015/TT-BTC

Thông tư 49/<strong>2015</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 49/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện

Thông tư 54/2015/TT-BTC

Thông tư 54/<strong>2015</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 54/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên