Luật sư tư vấn về chủ đề "Common Effective Preferential Tariffs (CEPT)"

Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Common Effective Preferential Tariffs (CEPT).

Decree No. 13/2005/ND-CP amending and supplementing Vietnam’s list of commodities and their import tax rates for implementation of the Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries for the 2005-2013 period

Decree No. 13/2005/ND-CP amending and supplementing Vietnam’s list of commodities and their import tax rates for implementation of the Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries for the 2005-2013 period
Decree No. 13/2005/ND-CP dated February 3, 2005 of the Government amending and supplementing Vietnam’s list of commodities and their import tax rates for implementation of the Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries for the 2005-2013 period

Decree No. 213/2004/ND-CP adding 19 commodity items to Vietnam’s 2004-2006 list of commodities and their import tax rates for the implementation of the Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries

Decree No. 213/2004/ND-CP adding 19 commodity items to Vietnam’s 2004-2006 list of commodities and their import tax rates for the implementation of the Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries
Decree No. 213/2004/ND-CP dated December 24, 2004 of the Government adding 19 commodity items to Vietnam’s 2004-2006 list of commodities and their import tax rates for the implementation of the Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries