Luật sư tư vấn về chủ đề "công chức viên chức"

công chức viên chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công chức viên chức.

Tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức theo quy định mới nhất hiện nay

Tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức theo quy định mới nhất hiện nay
Luật cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 và Nghị định 90/2020/NĐ-CP ban hành quy định nhiều điểm mới trong đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Bài viết này Luật Minh Khuê xin đưa ra các tiêu chí phân loại, đánh giá Viên chức theo luật mới nhất hiện nay.

Quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức?

Quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức?
Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Viên chức là gì ? Cách phân biệt công chức và viên chức ?

Viên chức là gì ? Cách phân biệt công chức và viên chức ?
Viên chức, công chức là khái niệm được dùng nhiều trong đời sống xã hội chỉ những người làm công ăn lương tại cơ quan nhà nước. Vậy, dưới góc độ pháp lý thì hai khái niệm này được hiểu như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Luật cán bộ, công chức năm 2008 số 22/2008/QH12

Luật cán bộ, công chức năm 2008 số 22/2008/QH12
Ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc hội ban hành luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010:

Luật viên chức năm 2010 số 58/2010/QH12 mới nhất

Luật viên chức năm 2010 số 58/2010/QH12 mới nhất
Ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc hội ban hành Luật viên chức số 58/2010/QH12: ​Viên chức được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi năm 2019

Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi năm 2019
Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi năm 2019 số 52/2019/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển áp dụng đối với viên chức được ban hành kèm theo phụ lục (mẫu số 01) của Nghị định 115/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành Ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức

Nghị định 115/2020/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chính Phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020.. Xem nội dung chi tiết văn bản Nghị định 115/2020/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức kèm file tải về (download)