Luật sư tư vấn về chủ đề "Công sản"

Công sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Công sản.

Công sản - thông tin

Công sản - thông tin
Ở nước ta, người ta nói nhiều về tệ nạn “cát cứ thông tin”, cái của chung quý giá của xã hội không được lưu thông, mà bị “chiếm dụng” và giam hãm.

Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên

Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược,.