Luật sư tư vấn về chủ đề "consular legalization"

consular legalization | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề consular legalization.

Circular No. 01/2013/TT-BTC amending and supplementing the Circular No. 36/2004/TT-BTC prescribing the regime of collection, remittance and management of use of consular legalization and certification fees

Circular No. 01/2013/TT-BTC amending and supplementing the Circular No. 36/2004/TT-BTC prescribing the regime of collection, remittance and management of use of consular legalization and certification fees
Circular No. 01/2013/TT-BTC dated January 02, 2013 of the Ministry of Finance amending and supplementing the Circular No. 36/2004/TT-BTC dated April 26, 2004 of the Ministry of Finance prescribing the regime of collection, remittance and management of use of consular legalization and certification fees

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...