Luat Minh Khue

cục sở hữu

cục sở hữu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cục sở hữu

Thành tựu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ thông qua Số liệu thống kê

Thành tựu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ thông qua Số liệu thống kê
Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.