Luật sư tư vấn về chủ đề "Đà Nẵng" - Trang 6

Đà Nẵng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đà Nẵng.

Quyết định 390/QĐ-HQĐNg năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà nẵng trực thuộc Cục hải quan thành phố Đà Nẵng

Quyết định 390/QĐ-HQĐNg năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà nẵng trực thuộc Cục hải quan thành phố Đà Nẵng
Ngày 05 tháng 10 năm 2012 Cục hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định: Quyết định 390/QĐ-HQĐNg năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà nẵng trực thuộc Cục hải quan thành ...

Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm và báo cáo về tình hình thực hiện, kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm và báo cáo về tình hình thực hiện, kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011 do thành phố Đà Nẵng ban hành
Nghị quyết thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm và báo cáo về tình hình thực hiện, kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011 do thành phố Đà Nẵng ban hành