Luat Minh Khue

đầ tư nước ngoài

đầ tư nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đầ tư nước ngoài

Tư vấn mở chi nhánh tại Việt Nam

Tư vấn mở chi nhánh  tại Việt Nam
Theo quy định của luật đầu tư nước ngoài năm 2005 thì nhà đầu tư nước ngoài có quyền: Nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần của các công ty, chi nhánh tại Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành, nghề do Chính phủ quy định; Nhà đầu tư được quyền sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh (điều 25).