Luật sư tư vấn về chủ đề "đặc trưng luật hình sự trên thế giới"

đặc trưng luật hình sự trên thế giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đặc trưng luật hình sự trên thế giới.

Hai mô hình tố tụng hình sự đặc trưng trên thế giới

Hai mô hình tố tụng hình sự đặc trưng trên thế giới
Trong tiến trình thực hiện chiến lược về cải cách tư pháp tại Việt Nam theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, một trong những vấn đề quan trọng của chiến lược này là xác định hướng đi đổi mới căn bản mô hình tố tụng hình sự, đảm bảo hơn nữa yếu tố công bằng trong xét xử, tranh tụng, xây dựng những công cụ pháp lý bảo vệ cho công dân bị tình nghi buộc tội...