Luật sư tư vấn về chủ đề "đại hội"

đại hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại hội.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Trong đó có quyền yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu một tỷ lệ theo quy định của pháp luật.

Quy định về báo cáo kết quả đại hội; chuẩn y kết quả bầu cử; bổ sung, điều động, chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng?

Quy định về  báo cáo kết quả đại hội; chuẩn y kết quả bầu cử; bổ sung, điều động, chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng?
Thực hiện báo cáo đại hội chi bộ và một số vấn đề liên quan là một công việc bắt buộc mà các chi bộ cần phải hoàn thiện ngay sau công tác tổ chức đại hội được diễn ra. Từ kết quả tổ chức công khai, minh bạch của đại hội cấp cơ sở từ đó chi bộ thực hiện việc đánh giá cho công tác đại hội chi bộ.

Đại hội thành viên của hợp tác xã được tổ chức như thế nào ? Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là gì ?

Đại hội thành viên của hợp tác xã được tổ chức như thế nào ? Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là gì ?
Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã đúng không ? Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã hiện nay quy định như thế nào ? Quy định về số lượng đại biểu và biểu quyết trong Đại hội thành viên ? và các vấn đề khác liên qua sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thành phần Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là như thế nào?

 Thành phần Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là như thế nào?
Đại hội đồng cổ đông có thể họp thường niên hoặc bất thường, về nguyên tắc, thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thuộc về Hội đồng quản trị. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, khi xảy ra những trường hợp cần phải họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thì Hội đồng ...

Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65% cổ phần ? Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65% cổ phần ? Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Quyền của cổ đông phổ thông là gì ? Sở hữu trên 65 % lượng cổ phần trong công ty cổ phần thì được quyết định những vấn đề pháp lý nào ? Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ? và một số vướng mắc pháp lý khác liên quan đến quản trị nội bộ trong công ty cổ phần sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chính là những thanh niên có chung mục đích tiến lên, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Là người có tinh thần yêu nước, có lối sống lành mạnh, tích cực và gương mẫu trong công tác học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?

Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?
Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tô chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhăn, tổ chức...

Trình tự, thủ tục mời họp Đại hội đồng cổ đông và quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?

Trình tự, thủ tục mời họp Đại hội đồng cổ đông và quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?
Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã sửa đổi thời gian gửi thông báo mời họp đến cổ đông công ty theo hướng gửi thông báo sớm hơn, cụ thể: Người triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai...

Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp?

Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp?
Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp được quy định tại Tiểu mục 11.1 Mục 11 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Quyết định số ...

Mời họp Đại hội đồng cổ đông ?

Mời họp Đại hội đồng cổ đông ?
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổ đông.

Công ty cổ phần không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn thì bị xử phạt thế nào?

Công ty cổ phần không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn thì bị xử phạt thế nào?
Theo quy định hiện nay, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần phải họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường với số lần không hạn chế. Việc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông được xem là nghĩa vụ đặt ra đối với công ty cổ phần, do đó nếu vi phạm công ty sẽ phải gánh chịu những chế tài nhất định