Luat Minh Khue

đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ, kinh tế mở và phát triển.

Sở hữu trí tuệ, kinh tế mở và phát triển.
Tóm tắt: Trong bài này tác giả lược duyệt những phân tích kinh tế căn bản về quyền sỡ hữu trí tuệ (QSHTT), đăc biệt là bằng phát minh, trong khung cảnh một nền kinh tế mở và đang phát triển. Trước hết, những đặc tính của sở hữu trí tuệ được xem xét, và lý do tại sao nhà nước phải đảm nhận việc bảo vệ quyền này. Kế tiếp, tác động của QSHTT trong một nền kinh tế mở đuợc phân tích, nhất là ảnh hưởng của nó đến xuất nhập khẩu, FDI, phân biệt đối xử, và toàn cầu hoá. Cuối cùng, bài đề cập đến liê