Luat Minh Khue

đăng ký tên thương mại

đăng ký tên thương mại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký tên thương mại

Tên thương mại ?

Tên thương mại ?
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vưc (Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).