Luat Minh Khue

đánh giá tài sản

đánh giá tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đánh giá tài sản

Chênh lệch do đánh giá lại tài sản : Thuế phải đóng ra sao ?

Chênh lệch do đánh giá lại tài sản : Thuế phải đóng ra sao ?
Theo đó, DN 100% vốn Nhà nước thực hiện đánh giá lại tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định để chuyển đổi thành Cty CP thì giá trị TSCĐ được ghi nhận để trích khấu hao theo giá trị đánh giá lại và phần chênh lệch giữa giá trị TSCĐ đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên sổ kế toán được ghi tăng phần vốn của nhà nước tại DN.