Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đạo đức tôn giáo"

đạo đức tôn giáo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đạo đức tôn giáo.

Suy nghĩ bước đầu về đặc trưng và vai trò của đạo đức tôn giáo

Suy nghĩ bước đầu về đặc trưng và vai trò của đạo đức tôn giáo
Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Cơ chế kinh tế mới đã thực sự kích thích tính năng động, sáng tạo và khơi dậy tiềm năng của con người. Những thành tựu về nhiều mặt, nhất là sự phát triển kinh tế trong những năm qua là một minh chứng đầy sức thuyết phục về tính hiệu quả của cơ chế mới.