Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đạo đức trong pháp luật"

đạo đức trong pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đạo đức trong pháp luật.

Bàn thêm về khái niệm "giá trị đạo đức"

Bàn thêm về khái niệm "giá trị đạo đức"
Trong bài viết này, tác giả bước đầu xác định và luận giải một số tính chất cơ bản của giá trị đạo đức, như tính xã hội, tính lịch sử cụ thể, tính định hướng cho hành động của con người,… Đồng thời, tác giả cũng phân tích quan hệ giữa giá trị đạo đức với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức; làm rõ sự thống nhất và khác biệt giữa chúng.