Luật sư tư vấn về chủ đề "đạo kinh doanh"

đạo kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đạo kinh doanh.

Đạo kinh doanh với doanh nghiệp Việt

Đạo kinh doanh với doanh nghiệp Việt
"Kinh doanh" và "Đạo kinh doanh" là những khái niệm chúng ta bàn đến trong bài viết này. Trong từ điển Tiếng Việt hiện đại thì "kinh doanh" được định nghĩa là "tổ chức việc sản xuất, buôn bán, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi". Từ điển hiện đại cũng nhắc đến nội hàm được coi là cổ của từ này là sự "gây dựng, mở mang thêm (thường nói về đất nước)". Nghĩa cổ này cũng có thể tìm thấy trong các cuốn từ điển .

Đi tìm “đạo kinh doanh”

Đi tìm “đạo kinh doanh”
Văn hóa kinh doanh chính là nền tảng cơ bản cho hoạt động kinh doanh, góp phần không nhỏ vào thành công của mỗi doanh nghiệp (DN).