Luat Minh Khue

đầu tư nước ngoài trực tuyến

đầu tư nước ngoài trực tuyến - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đầu tư nước ngoài trực tuyến

Một số ý kiến về Khái niệm Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Một số ý kiến về Khái niệm Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ở Việt Nam, khái niệm đầu tư nước ngoài (ĐTNN) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) đã được đề cập trong các văn bản pháp luật về đầu tư và chúng đã được sửa đổi một số lần. Năm 1977, Điều lệ Đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 115/CP ngày 18/4/1977 của Chính phủ đã nêu rõ: ĐTNN ở Việt Nam là ‘‘việc đưa vào sử dụng ở Việt Nam những tài sản và vốn sau đây, nhằm xây dựng những cơ sở mới hoặc đổi mới trang bị kỹ thuật, mở rộng các cơ sở hiện có: