Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Đề cương"

Đề cương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đề cương.

Đề cương giới thiệu luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2009

Đề cương giới thiệu luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2009
Nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của xã hội và để cải thiện khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, dịch vụ và của cả nền kinh tế, chúng ta phải tăng cường hơn nữa hoạt động trí tuệ, tạo ra nhiều sản phẩm văn hoá, phát triển khoa học, nâng cao trình độ công nghệ, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài, nâng cao chất lượng và uy tín kinh doanh, tăng hàm lượng trí tuệ trong sản phẩm, dịch vụ.

Đề cương giới thiệu luật ngân hàng nhà nước Việt nam năm 2003

Đề cương giới thiệu luật ngân hàng nhà nước Việt nam năm 2003
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Luật NHNNVN) đã góp phần quan trọng trong việc hình thành cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước), đặc biệt trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của mình là xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, thanh tra, giám sát có hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng.