Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision 37 1998 Qd Ttg"

Decision 37 1998 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision 37 1998 Qd Ttg.

Thông tư 37/TTg

Thông tư <strong>37</strong>/<strong>TTg</strong>
Về việc giao nhiệm vụ giữa các bộ, các uỷ ban trong việc chỉ đạo thi hành chính sách phục viên

Quyết định 37/2005/QĐ-TTg

Quyết định <strong>37</strong>/2005/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp

Quyết định 1122/1998/QĐ-TTg

Quyết định 1122/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban quốc gia về phòng, chống AIDS và tổ chức là công tác phòng, chống AIDS ở các ngành, các cấp

Chỉ thị 06/1998/CT-TTg

Chỉ thị 06/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thanh, trẻ em bị lạm dụng sức lao động

Quyết định 03/1998/QĐ-TTg

Quyết định 03/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002

Chỉ thị 01/1998/CT-TTg

Chỉ thị 01/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản