Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 115 2004 Qd Bcn"

Decision No 115 2004 Qd Bcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 115 2004 Qd Bcn.

Quyết định 115/2003/QĐ-BCN

Quyết định <strong>115</strong>/2003/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương

Quyết định 171/2004/QĐ-BCN

Quyết định 171/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam

Thông tư 02/2004/TT-BCN

Thông tư 02/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BCN</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định "Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ"

Quyết định 178/2004/QĐ-BCN

Quyết định 178/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Quyết định 177/2004/QĐ-BCN

Quyết định 177/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc chuyển Công ty Dệt - May Hà Nội, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Quyết định 51/2004/QĐ-BCN

Quyết định 51/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Quyết định 227/2003/QĐ-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng

Quyết định 49/2004/QĐ-BCN

Quyết định 49/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 225/2003/QĐ-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ

Quyết định 46/2004/QĐ-BCN

Quyết định 46/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc sửa đổi tên Công ty cổ phần Phương Đông tại Điều 2 Quyết định số 226/2003/QĐ-BCN ngày 19

Quyết định 43/2004/QĐ-BCN

Quyết định 43/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 20/2004/QĐ-BCN ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng

Quyết định 42/2004/QĐ-BCN

Quyết định 42/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc chuyển Nhà máy Dầu Tường An thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Quyết định 52/2004/QĐ-BCN

Quyết định 52/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc sửa đổi tên Công ty cổ phần Vinapac tại Điều 2 Quyết định số 235/2003/QĐ-BCN ngày 26 tháng

Quyết định 41/2004/QĐ-BCN

Quyết định 41/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc chuyển Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty cổ phần Sông Thương

Quyết định 50/2004/QĐ-BCN

Quyết định 50/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BCN</strong>
Về việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 179/2003/QĐ-BCN ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Bộ