Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 1334 1998 Qd Btc"

Decision No 1334 1998 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 1334 1998 Qd Btc.

Quyết định 179/1998/QĐ-BTC

Quyết định 179/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 26/1998/TT-BTC

Thông tư 26/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Thông tư 14/1998/TT-BTC

Thông tư 14/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kiểm toán độc lập

Thông tư 05/1998/TT-BTC

Thông tư 05/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản

Quyết định 103/1998/QĐ-BTC

Quyết định 103/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu

Thông tư 87/1998/TT-BTC

Thông tư 87/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Quy định chế độ lập, gửi báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại

Thông tư 89/1998/TT-BTC

Thông tư 89/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Thông tư 82/1998/TT-BTC

Thông tư 82/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Thông tư 83/1998/TT-BTC

Thông tư 83/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn hoàn thuế doanh thu nguyên vật liệu vá bán hàng thành phẩm mua của cơ sở sản xuất để sản xuất hàng xuất khẩu

Thông tư 90/1998/TT-BTC

Thông tư 90/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay Phần Lan cho Dự án cải tạo - mở rộng hệ thống cấp nước Tam Kỳ, Quảng Nam

Thông tư 95/1998/TT-BTC

Thông tư 95/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/1998/NĐCP ngày 12/3/1998 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng

Thông tư 94/1998/TT-BTC

Thông tư 94/<strong>1998</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước