Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 219 1998 Qd Ttg"

Decision No 219 1998 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 219 1998 Qd Ttg.

Quyết định 219/1998/QĐ-TTg

Quyết định <strong>219/1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quyết định ban hành Quy chế khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng trị

Quyết định 1122/1998/QĐ-TTg

Quyết định 1122/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban quốc gia về phòng, chống AIDS và tổ chức là công tác phòng, chống AIDS ở các ngành, các cấp

Chỉ thị 06/1998/CT-TTg

Chỉ thị 06/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thanh, trẻ em bị lạm dụng sức lao động

Quyết định 03/1998/QĐ-TTg

Quyết định 03/<strong>1998</strong>/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002

Chỉ thị 01/1998/CT-TTg

Chỉ thị 01/<strong>1998</strong>/CT-<strong>TTg</strong>
Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản