Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 45 1999 Qd Nhnn5"

Decision No 45 1999 Qd Nhnn5 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 45 1999 Qd Nhnn5.

Quyết định 45/1999/QĐ-NHNN5

Quyết định <strong>45/1999</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng cổ phần Việt nam và việc thanh lý tổ chức tín dụng cổ phần dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư 04/1999/TT-NHNN5

Thông tư 04/<strong>1999</strong>/TT-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 04/1999/TT-NHNN5 ngày 02 tháng 11 năm 1999 hướng dẫn về việc

Quyết định 48/1999/QĐ-NHNN5

Quyết định 48/<strong>1999</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Về việc phân loại tài sản "Có" trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Thông tư 03/2000/TT-NHNN5

Thông tư 03/2000/TT-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm

Quyết định 423/1997/QĐ-NHNN5

Quyết định 423/1997/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các ngân hàng thương mại cổ phần

Thông tư 03/1998/TT-NHNN5

Thông tư 03/1998/TT-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép hoạt động cho các công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

Quyết định 408-1997/QĐ-NHNN5

Quyết định 408-1997/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Quyết định phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

Quyết định 390-1997/QĐ-NHNN5

Quyết định 390-1997/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Quyết định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Quyết định 997/QĐ-NHNN5

Quyết định 997/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần

Chỉ thị 04/2000/CT-NHNN5

Chỉ thị 04/2000/CT-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần

Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN5

Quyết định 488/2000/QĐ-<strong>NHNN</strong><strong>5</strong>
Về việc ban hành quy định về việc phân loại tài sản "Có", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng