Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 60 2006 Qd Nhnn"

Decision No 60 2006 Qd Nhnn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 60 2006 Qd Nhnn.

Thông tư 10/2006/TT-NHNN

Thông tư 10/<strong>2006</strong>/TT-<strong>NHNN</strong>
Hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Thông tư 02/2006/TT-NHNN

Thông tư 02/<strong>2006</strong>/TT-<strong>NHNN</strong>
Hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

Quyết định 15/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 15/<strong>2006</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong>
Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tiêu huỷ tiền ban hành kèm theo Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN

Thông tư 05/2006/TT-NHNN

Thông tư 05/<strong>2006</strong>/TT-<strong>NHNN</strong>
Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2001 của Chính phủ

Thông tư 08/2006/TT-NHNN

Thông tư 08/<strong>2006</strong>/TT-<strong>NHNN</strong>
Hướng dẫn hoạt động cho thuê tài chính hợp vốn của các công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ “Về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính” và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ “Quy định về việc sửa đổi, ...