Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 73 2004 Qd Btc" - Trang 6

Decision No 73 2004 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 73 2004 Qd Btc.

Thông tư 78/2004/TT-BTC

Thông tư 78/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý việc rút vốn đối với nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thông tư 97/2004/TT-BTC

Thông tư 97/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý, chi trả, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước

Quyết định 83/2004/QĐ-BTC

Quyết định 83/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 84/2004/TT-BTC

Thông tư 84/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158

Thông tư 86/2004/TT-BTC

Thông tư 86/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý nguồn vốn huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định 67/2004/QĐ-BTC

Quyết định 67/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Thông tư 82/2004/TT-BTC

Thông tư 82/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện

Thông tư 83/2004/TT-BTC

Thông tư 83/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Thông tư 77/2004/TT-BTC

Thông tư 77/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, giảm ngân dự án giảm nghèo khu vực miền trung

Thông tư 79/2004/TT-BTC

Thông tư 79/<strong>2004</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc

Quyết định 66/2004/QĐ-BTC

Quyết định 66/<strong>2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương