Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 81 2005 Qd Btc"

Decision No 81 2005 Qd Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 81 2005 Qd Btc.

Thông tư 81/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>81/2005</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT/BNV-BTC

Thông tư liên tịch <strong>81/2005</strong>/TTLT/BNV-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành Thuỷ lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá – Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường

Thông tư 81/1997/TT-BTC

Thông tư <strong>81</strong>/1997/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 81/2014/TT-BTC

Thông tư <strong>81</strong>/2014/TT-<strong>BTC</strong>
Quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ

Thông tư 81/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>81</strong>/1999/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư 81/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>81</strong>/2004/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Thông tư 81/2013/TT-BTC

Thông tư <strong>81</strong>/2013/TT-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Thông tư 12/2005/TT-BTC

Thông tư 12/<strong>2005</strong>/TT-<strong>BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng