Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision The 412 2002 Qd Nhnn"

Decision The 412 2002 Qd Nhnn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision The 412 2002 Qd Nhnn.

Thông tư 06/2002/TT-NHNN

Thông tư 06/<strong>2002</strong>/TT-<strong>NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động

Quyết định 950/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 950/<strong>2002</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong>
về việc bổ sung, sửa đổi Điều 13 Quy chế Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ Tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số l01/2000/QĐ- NHNNI7 ngày 29/3/2000

Quyết định 218/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 218/<strong>2002</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong>
Về việc quy định quy trình chuyển đổi Đồng Việt Nam thành Đô la Mỹ và chuyển ra nước ngoài cho các dự án được Chính phủ bảo lãnh và cam kết.

Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 679/<strong>2002</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong>
Về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ.

Quyết định 571/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 571/<strong>2002</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong>
Về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Quyết định 543/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 543/<strong>2002</strong>/QĐ-<strong>NHNN</strong>
Ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.