Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision The 412 2002 Qd Nhnn" - Trang 5

Decision The 412 2002 Qd Nhnn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision The 412 2002 Qd Nhnn.

Thông tư 75-NHNN/TT

Thông tư 75-<strong>NHNN</strong>/TT
Hướng dẫn thi hành thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi

Thông tư 56-NHNN/TT

Thông tư 56-<strong>NHNN</strong>/TT
Hướng dẫn thi hành QĐ 112/CT ngày 12/4/1991 của Chủ tịch HĐBT về việc thanh toán hàng xuất nhập khẩu và cung ứng dịch vụ của các tổ chức kinh tế thực hiện Hiệp định thanh toán bù trừ (Clearing) ký kết giữa Chính phủ ta với Chính phủ và nước khác

Thông tư 07-NHNN/TT

Thông tư 07-<strong>NHNN</strong>/TT
Hướng dẫn việc mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện ở trong nước thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần

Quyết định 3169/QĐ-NHNN

Quyết định 3169/QĐ-<strong>NHNN</strong>
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định 1909/QĐ-NHNN

Quyết định 1909/QĐ-<strong>NHNN</strong>
Về việc các tổ chức tín dụng sử dụng một số loại trái phiếu trong các giao dịch tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư 35/NHNN-TT

Thông tư 35/<strong>NHNN</strong>-TT
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30-01-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Thuế Xuất Nhập khẩu hàng mậu dịch