Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 16 Cp"

Decree No 16 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 16 Cp.

Nghị quyết 16/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>16</strong>/2006/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

Nghị quyết <strong>16</strong>/2007/NQ-<strong>CP</strong>
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Nghị định 16/1998/NĐ-CP

Nghị định <strong>16</strong>/1998/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc thành lập một số xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Bình Long và Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Chỉ thị 16/KH-UBND

Chỉ thị <strong>16</strong>/KH-UBND
Triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP, ngày 24/01/2006 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị 16 /CT-UB

Chỉ thị <strong>16</strong>     /CT-UB
Về tăng cường thực hiện Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Thông tư 16/TC-TCT

Thông tư <strong>16</strong>/TC-TCT
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/CP ngày 18/12/1995 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hóa