Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 18 Cp"

Decree No 18 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 18 Cp.

Nghị định 18-CP

Nghị định <strong>18</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Nghị quyết 18/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>18</strong>/2006/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh

Nghị định 18/1998/NĐ-CP

Nghị định <strong>18</strong>/1998/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc thành lập một số xã, thị trấn thuộc huyện Đắk Nông, Ea Súp và Đắk Mik, tỉnh Đắk Lắk

Thông tư 18/2004/TT-BTNMT

Thông tư <strong>18</strong>/2004/TT-BTNMT
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về bảo tồn

Thông tư 18/2013/TT-BKHCN

Thông tư <strong>18</strong>/2013/TT-BKHCN
Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP

Chỉ thị 18/2006/CT-UBND

Chỉ thị <strong>18</strong>/2006/CT-UBND
Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ Quy định xử