Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 21 Cp"

Decree No 21 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 21 Cp.

Nghị quyết 21/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>21</strong>/2006/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái

Nghị định 21/1998/NĐ-CP

Nghị định <strong>21</strong>/1998/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc thành lập thị trấn Cờ Đỏ và các xã Đông Bình, Đông Hiệp thuộc huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

Thông tư 21/LĐTBXH-TT

Thông tư <strong>21</strong>/LĐTBXH-TT
Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 198/CP của Chính phủ về hợp đồng lao động

Thông tư 21TT/TCCB

Thông tư <strong>21</strong>TT/TCCB
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 109/CP ngày 19/6/1973 của Hội đồng Chính phủ về việc trả

Thông tư 21/2010/TT-BQP

Thông tư <strong>21</strong>/2010/TT-BQP
Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ

Thông tư 21/2005/TT-BKHCN

Thông tư <strong>21</strong>/2005/TT-BKHCN
, công ty lâm nghiệp quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP của Chính Phủ

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Thông tư <strong>21</strong>/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính

Thông tư 21/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>21</strong>/2001/TT-BTC
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP thi hành luật sĩ quan

Nghị định số <strong>21</strong>/2009/NĐ-<strong>CP</strong> thi hành luật sĩ quan
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng